Polityka prywatności w serwisie internetowym fablab.gdansk.pl

1. DEFINICJE

1.1. Administrator –Stowarzyszenie Fablab Gdańsk, z siedzibą w Gdańsku (80-625), Stryjewskiego 21/8.

1.2. Dane osobowe – wszelkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

1.3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

1.4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1.5. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem fablab.gdansk.pl.

1.6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku funkcjonalności opisanych w Polityce.

1.7. FabLab – FabLab Gdańsk powered by Orange (ang. fabrication laboratory) - pracownia stworzona przez Administratora i Fundację Orange w Gdańsku przy ul. Dolna Brama 8.

2. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU

2.1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do działania poszczególnych funkcji serwisu, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

3. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE

3.1. KORZYSTANIE Z SERWISU

3.1.1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie czy innych podobnych technologii) przetwarzane są przez Administratora:
3.1.1.1. w celu udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na informowaniu Użytkowników o działalności Administratora;
3.1.1.2. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności.
3.1.2. Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego Dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach, które dotyczą systemu informatycznego obsługującego Serwis). Zebrane w logach informacje Administrator przetwarza w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3.2. WIDŻET KONTAKTOWY

3.2.1. Administrator zapewnia Użytkownikom możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu wtyczki serwisu społecznościowego Facebook. W przypadku skorzystania z tej formy kontaktu Administrator oprócz treści wiadomości otrzyma z serwisu Facebook informacje o nazwie profilu Użytkownika na Facebooku.
3.2.2. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z widżetu kontaktowego jego Dane osobowe są przetwarzane:
- w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania – podstawą prawną przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci komunikacji z Użytkownikami Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
- w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu w celu doskonalenia jego funkcjonalności.

4. PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

4.1. Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile FabLab Gdańsk powered by Orange prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook https://www.facebook.com/fablabgdansk, Instagram https://www.instagram.com/fablabgdansk). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora i promowania różnego rodzaju wydarzeń i warsztatów. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu własnej działalności.

5. PLIKI COOKIE ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

5.2. Pliki cookie to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności. Administrator wykorzystuje w celu zapewnienia funkcjonowania Serwisu oraz poprawy jego jakości. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookie, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookie wykorzystywane w Serwisie obejmują:

  • plik o nazwie „cookie-accepted” – wyłączający wyświetlanie komunikatu o stosowaniu plików cookie. Zapisuje kliknięcie w przycisk „Akceptuję” w komunikacie z informacją o plikach cookie. Komunikat po takiej akcji Użytkownika nie pokazuje się;
  • plik o nazwie „toplayer_disable” - przechowujący informacje o wyświetleniu toplayer'a, czyli wyskakującego komunikatu w formie półprzezroczystej warstwy nad treścią strony z wyróżnionymi informacjami dla użytkownika (np. życzeniami świątecznymi lub noworocznymi). Ten plik cookie zapewnia, że taka informacja jest wyświetlana Użytkownikowi tylko raz – w przeciwnym wypadku wyświetlana byłaby po każdym odświeżeniu strony. Ciastko jest usuwane po 1 dniu (24 godzinach od daty ustawienia)

6. NARZĘDZIA I PLIKI COOKIE STOSOWANE PRZEZ PARTNERÓW ADMINISTRATORA

6.1. Administrator oraz jego Partnerzy stosują różne rozwiązania i narzędzia wykorzystywane dla celów analitycznych i marketingowych. Poniżej znajdują się podstawowe informacje na temat tych narzędzi. Szczegółowe informacje w tym zakresie można natomiast znaleźć w polityce prywatności danego partnera

GOOGLE ANALYTICS

6.2. Pliki cookie Google Analytics są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu. Są to pliki cookie o nazwach: „_ga”, „_gat_UA-104295706-1” i „_gid”. Te pliki cookie gromadzą dane, które w zbiorczej postaci pomagają Administratorowi zrozumieć, w jaki sposób Serwis jest wykorzystywany i dostosować Serwis do potrzeb Użytkownika.

Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o:
zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem:
www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners,
plikach cookie stosowanych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=pl.

WTYCZKI SPOŁECZNOŚCIOWE

6.3. W Serwisie wykorzystywane są wtyczki portalu społecznościowego Facebook. Z wykorzystywaniem tych wtyczek związane jest pozostawianie przez podmiot prowadzący portal społecznościowy Facebook pliku cookie o nazwie „_fbp” na urządzeniu Użytkownika. Plik ten identyfikuje przeglądarki do celów dostarczania usług reklamowych i związanych z analizą witryny. Administrator nie posiada szczegółowej wiedzy na temat celu i zakresu zbierania danych przez podmiot prowadzący portal społecznościowy Facebook. Więcej informacji o tym pliku można znaleźć pod adresem www.facebook.com/policies/cookies/, pod linkiem „pliki cookie”, znajdującym się w części zatytułowanej „Dlaczego używamy plików cookie?”.

7. ZARZĄDZANIE USTAWIENIAMI COOKIES

7.1. Wykorzystanie plików cookie w celu zbierania za ich pośrednictwem danych, w tym uzyskania dostępu do danych zapisanych na urządzeniu Użytkownika, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.
7.2. Zezwolenie nie jest wymagane jedynie w przypadku plików cookie, których stosowanie jest niezbędne do świadczenia usługi telekomunikacyjnej (transmisja danych w celu wyświetlenia treści).
7.3. Wycofanie zgody na wykorzystanie plików cookie możliwe jest za pośrednictwem ustawień przeglądarki. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższymi linkami:

7.3.1. Internet Explorer: support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies
Mozilla Firefox: support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Google Chrome: support.google.com/chrome/bin/answer.py
Opera: help.opera.com/pl/latest/web-preferences/
Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB.
7.3.2. Użytkownik może w każdej chwili zweryfikować status swoich aktualnych ustawień prywatności dla wykorzystywanej przeglądarki przy wykorzystaniu narzędzi dostępnych pod poniższymi linkami:
www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory
optout.aboutads.info.

8. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

8.1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od celu przetwarzania. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z widżetu kontaktowego jego Dane osobowe są przetwarzane maksymalnie przez okres prowadzenia fanpage FabLab Gdańsk powered by Orange na Facebooku.

8.2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

9. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

9.1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną Danych osobowych.

9.2. W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można tę zgodę wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

9.3. Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów marketingowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora, a także – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – w innych przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych).

10.ODBIORCY DANYCH

10.1. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

11.PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

11.1. Poziom ochrony Danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje Dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

11.1.1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi Dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych osobowych;
11.1.2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
11.1.3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
11.1.4. w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (ang. PrivacyShield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.

11.2. Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania Danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

12.BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

12.1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na Danych 6/6 osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

12.2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie Administratora.

12.3. Dane osobowe przesyłane drogą elektroniczną są szyfrowane (jest wykorzystywany protokół https).

13.DANE KONTAKTOWE

13.1. Kontakt z Stowarzyszeniem jest możliwy poprzez adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub adres korespondencyjny Stowarzyszenie Fablab Gdańsk, ul. Stryjewskiego 21/8, 80-625 Gdańsk.

13.2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

14.ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

14.1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

14.2. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 24 sierpnia 2020 r.

Równe Sznse Logo 2FabLab Równych Szans ma na celu organizację serii  bezpłatnych warsztatów dla dzieci i młodzieży z domów dziecka, świetlic środowiskowych oraz świetlic dzielnicowych z Gdańska i okolic. W ramach programu w pracowni FabLab Gdańsk powered by Orange  (wyjatkowych sytuacjach poza naszą pracownią) zostana zorganizowane ciekawe warsztaty m.in. z:

  • programowania robotów
  • modelowania 3D i pokazu druku 3D
  • elektroniki
  • zajęć "zrób to sam" z wykorzystaniem plotera laserowego i CNC

Warsztaty będą organizowane przy wsparciu lokalnych firm, które sfinansują zakup materiałów na warsztaty (sklejki, filamentów itp.) oraz wolontariuszy wspierający trenerów ze Stowarzyszenie FabLab Gdansk.

Start II edycji programu planowany jest na marzec-kwiecieć 2020 roku. Formularz zgłoszeniowy uruchomiony zostanie w lutym 2020.

Więcej informacji już niedługo.  

PARTNER STRATEGICZNY:

Fundacja Orange Logo 2


Miło nam przedstawić firmy wspierające nasze pracownie w FabLab-ie.  Zależy nam aby dostawa materiałów przebiegała sprawnie a posiadane wyposażenie było dobrej jakości i z dobrym wsparciem technicznym. 

Dlatego Stowarzyszenie FabLab Gdańsk jako operator FabLab Gdańsk nawiązało współpracę z niżej wymienionymi firmami:

Partner pracowni stolarskiej 

 Partner pracowni elektronicznej

 Partner wspierający stanowisko CNC

Ryobi CMYK NoBleed Logo 1 1

yaboo white background

estlcam

Dostawca materiałów drewnianych    
smetek    

 

 

MT 

Projekt skierowany jest do młodzieży chcącej nauczyć się wykorzystywać nowoczesne technologie takie jak drukarki 3D, plotery Laserowe czy maszyny CNC oraz tradycyjne rzemiosło jak stolarstwo, szycie i odlewnictwo.

Program powstał głównie z potrzeby i ruchu “Zrób to sam”, aby zaktywizować młodzież do działania w czasach, w których wszystko się kupuje, a niedziałający sprzęt zastępuje nowym. Obecnie istnieje mniejszy nacisk na umiejętności praktyczne, prace manualne i twórcze. Uczniowie uczą się głównie teorii. Modne ostatnio stają się programy pokazujące jak samodzielnie coś zrobić, jak to jest zrobione, ale społeczność tylko ogląda i wie, że można, ale nie ma miejsca, narzędzi ani też możliwości, żeby to zrobić.

Wychodząc naprzeciw młodzieży w wieku 12-17 lat Stowarzyszenie FabLab Gdańsk wraz z Fundacja Orange przygotowało III edycję projektu "Młodzi Technicy", który zakłada 59 godzin praktycznych warsztatów.

III edycja projektu odbędzie sie w dniach od 13 do 24 stycznia 2020 roku. Zgłoszenia do projektu rozpoczną sie 10 grudnia 2019 roku. Na podstawie zgłoszeń wyłonimy 12 uczestników, którzy w okresie ferii zimowych wezmą udział w warsztatach. 

Uczestnicy biorą udział we wszystkich zajęciach.

Zakończyliśmy zberanie zgłoszeń. 

 

Plan zajęć

Szkolenie BHP

2 godziny

Prezentacja pracowni oraz zapoznanie
 z zasadami bezpiecznego korzystania 
z przestrzeni oraz maszyn 
i narzędzi znajdujących się w FabLab Gdańsk powered by Orange.

13.01.2020 10:00-12:00

Modelowanie 3D

15 godzin

Nauka modelowania w programie Fusion 360 umożliwiającym projektowanie elementów w 3D i 2D. Uczestnicy posiądą też niezbędne informacje do projektowania modeli pod konkretne urządzenia tj. drukarki 3D, ploter laserowy czy frezarkę CNC.

13.01.2020 12:00-16:00
14.01.2020 10:00-16:00
15.01.2020 10:00-15:00

Podstawy elektroniki

 8 godzin

Nauka podstaw elektroniki, lutowania 
 i programowania elektroniki 
 z wykorzystaniem Micro:bit.
Ze zdobytą wiedzą uczestnicy będą potrafili zbudować układy sterujące, zbierające dane oraz autonomiczne czujniki.

16.01.2020 10:00-16:00
17.01.2020 10:00-12:00

Formy - odlewnictwo

 4 godzin

Nauka odlewnictwa z silikonu.
 Uczestnicy poznają podstawową wiedzę jak przygotować formy i mieszanki do wylania. 
Z wykorzystaniem druku 3D wykonywane będą formy do odlewów.

17.01.2020 12:00-14:00
22.01.2020 10:00-12:00

Zajęcia warsztatowe i stolarskie

 12 godzin

Poznanie i obsługa elektronarzędzi i narzędzi ręcznych w stolarni. Poznanie urządzeń tj. frezarka CNC, ploter laserowy, lutownica czy drukarka 3D. Praktyczne zajęcia stolarskie z wykorzystaniem narzędzie ręcznych, elektronarzędzi oraz urządzeń warsztatowych.

20.01.2020 12:00-18:00
21.01.2020 12:00-18:00

Podstawy szycia

      10 godzin

Nauka obsługi maszyn do szycia. Poznanie i obsługa overlocka. Praktyczne warsztaty z obsługi i szycia.  

 

 


22.01.2020 12:00-17:00 (grupa 1)
23.01.2020 10:00-15:00 (grupa 2)

Tworzenie i edycja wideo

8 godzin

Nauka obsługi kamer wideo oraz oprogramowania do nieliniowej edycji wideo. Podczas warsztatów uczestnicy będą nagrywać filmiki wg przygotowanych scenariuszy a następnie montować je w programie do nieliniowej edycji wideo.  

 

 

24.01.2020 10:00-18:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach serwisu internetowego Stowarzyszenie FabLab Gdańsk stosuje pliki cookie w celu zapewnienia jego funkcjonowania na najwyższym poziomie, w tym dostosowania do indywidualnych potrzeb użytkownika. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookie przy wykorzystaniu opcji dostępnych w przeglądarce internetowej. Korzystanie z serwisu z ustawieniami przeglądarki dopuszczającymi pozostawianie plików cookie oznacza, że zgadzasz się na ich pozostawianie w Twoim urządzeniu i uzyskiwanie dostępu do nich.