Regulamin zapisów na warsztaty

Warsztat realizowany jest przez Stowarzyszenie Fablab Gdańsk, dalej SFLG.


§ 1 Zasady zapisów


1. Zapisy na warsztaty prowadzi SFLG, które wyznacza ich ramy czasowe.
2. Uczestnictwo w warsztatach potwierdza SFLG  i informuje Uczestnika o akceptacji mailowo lub telefonicznie nie później niż na jeden dzień przed planowanym warsztatem.
3. SFLG  w pierwszej kolejności potwierdza uczestnictwo osób, które nigdy nie brały udziału w warsztatach w FabLabie, lub które uczestniczyły w nich dawniej niż dwa miesiące przed planowanym warsztatem.
4. Uczestnictwo osób, które brały udział w warsztatach w FabLabie w ciągu dwóch miesięcy przed planowanym warsztatem, może być zaakceptowane, jeśli liczba zgłoszeń od osób, o których mowa w punkcie poprzedzającym, będzie mniejsza niż liczba miejsc.
5. Poza powyższymi wyjątkami, SFLG  potwierdza uczestnictwo osób według chronologicznej kolejności zapisów.
6. W wypadku rezygnacji Uczestników z warsztatu, SFLG poinformuje oczekujące osoby o miejscach, nie później niż na jeden dzień przed planowanym warsztatem.
7. W wypadku niemożności wzięcia udziału w warsztatach, Uczestnik jest zobowiązany poinformować o tym SFLG, nie później niż na jeden dzień przed planowanym warsztatem.
8. W przypadku nie stawienia się Uczestnika na warsztatach i braku kontaktu, SFLG zastrzega możliwość nie akceptowania zapisów tego Uczestnika na warsztaty w przyszłości.


§ 2 Zasady Warsztatów


1. Do wzięcia udziału w warsztatach uprawnione są osoby na podstawie zaakceptowanego biletu.
2. Jeden bilet obejmuje jedną osobę lub rodzic + dziecko dla warsztatów rodzinnych.
3. Minimalny wiek uczestnika jest określony w opisie warsztatu. W wypadku przyprowadzenia na warsztaty młodszego dziecka, prowadzący warsztaty może nie dopuścić uczestnika do udziału w warsztacie.
4. W opisach do niektórych warsztatów jest określony maksymalny wiek uczestnika. W wypadku przyprowadzenia na warsztaty starszego dziecka, prowadzący warsztaty może nie dopuścić uczestnika do udziału w warsztacie.
5. Uczestnicy słuchają poleceń prowadzących warsztaty i przestrzegają zaleceń BHP.
6. Za wszelkie szkody wynikłe z nieprzestrzegania poleceń prowadzących warsztaty i zaleceń BHP odpowiada Uczestnik.


§ 3 Postanowienia końcowe


1. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do SFLG.
2. SFLG zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.